O ARCHITEKTUŘE

 
Architektura je službou. Architekt svými odbornými radami, návrhy a argumenty podpořenou oponenturou pomáhá klientovi realizovat jeho stavební záměr.
 
Architektura není (aspoň v drtivé většině zadání) uměním, kde architekt neústupně promítá do návrhu stavby své ego. Je však tvůrčí činností, ve kterém je architektův um na konečném výsledku velice patrný.
 
Architektura je řemeslem s tradicí dlouho jako lidstvo samo. A po celou historii, bez ohledu na hlásaný světonázor i výslednou formu domu řeší architekt stále stejné úkoly: Potýká se s místními podmínkami. Bojuje s přírodními živly. Ladí proporce, barvy a materiály. Vymakává funkčnost vnitřní uzpůsobení. Válčí s lidskými předsudky. Hledá jednoduchá, levná a přitom účelná řešení, protože draze či těžkopádně to jde vždycky. V neposlední řadě pak vzdělává klienta a je mu tak odbornou oporou v zásadních rozhodnutích.
 
Atelier ZALUBEM se snaží s těmito úkoly vypořádat lehce hravou formou. Vtip, temperament a schopnost mimiky jsou vlastnosti, které odlišují lidi od strojů. Proč tedy nedopřát trochu lidskosti i domům, které člověk obývá?
 
Z hlediska návrhu bereme jako klíčový dialog nad zadáním a následnou koncepci řešící využití ploch pozemku a rozmístění staveb. Není nic horšího, než nešikovné zadání - sebelépe navržená stavba nebude fungovat ke spokojenosti, pokud vznikla na začátku chyba ve formulaci úkolu. Obdobně sebehezčí tvář domu nepřebije fakt, že svou polohou brání účelnému využití celého pozemku nebo že nevyužívá např. výhledů, které se z místa nabízí. Zatékající střechu lze opravit, chybějící dveře lze probourat, vlastně celý dům lze k nepoznání přestavět, ale posunout ho ve většině případů bezbolestně nelze.
 
Parcelace a půdorysné obrysy domů zůstávají v krajině po staletí. V práci architekta není nic druhého, k čemu by měl přistupovat s větší pokorou.
 
Ve své tvorbě se snažíme o k přírodě šetrná a energeticky úsporná řešení. V dnešní době, kdy u nás nízkoenergetické stavby již zdomácněly a pasivní domy se stanou co nevidět standardem na tom však asi není nic zas až tak výjimečného.
 
 
Průběh návrhu stavby:
 
Jednotlivé fáze jsou seřazeny, jak na sebe postupně navazují. Zároveň toto pořadí platí i v žebříčku jejich důležitosti (co do následků chyb, které mohou při nich vzniknout). Naopak, co se týká pracnosti,a tím i ceny za dílo, platí toto pořadí paradoxně téměř přesně obráceně.
 
- Zadání, příprava zakázky -
Zadání, vyjasnění smluvního vztahu klienta s architektem, posouzení realizovatelnosti a předběžná kalkulace ceny stavby.
 
- Architektonická studie -
Nalezení funkčního, tvarového a v koncepci i konstrukčního uspořádání zástavby.
 
- Projekt pro územní rozhodnutí -
Studie doplněná o řešení napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a o nároky a dopady stavby na své okolí. Na základě projektu vydá stavební úřad "územní rozhodnutí", které řekne, že daný objekt daného tvaru může na daném místě stát. U menších staveb (např. rodinný dům) a v místech s platným regulačním plánem není jako samostatné řízení kolikrát potřeba.
 
- Projekt pro stavební povolení -
Projekt již obsahuje základní popis všech technických řešení. Na jeho podkladě vydá stavební úřad "stavební povolení" které dává z hlediska zákona realizaci zelenou.
 
- Projekt pro provedení stavby -
Není úplně nezbytný. Obsahuje podrobný popis všech konstrukčních řešení včetně specifikace použitých materiálů. Jeho součástí je výkaz výměr - tabulka na jejímž podkladě lze po stavební firmě požadovat jasnou, porovnatelnou a kontrolovatelnou cenu za stavební dílo.
 
- Autorský / technický dozor -
Kontrola způsobu provedení prací a jejich souladu s dokumentací. Řešení, z průběhu výstavby vzešlých, požadavků na úpravu technických řešení.